Institut for Jagt (IFJ) har som rettighedshaver produceret et undervisningsmateriale til den obligatoriske jagtprøve. Materialet består aktuelt af en grundbog, et websted og en mobilbaseret quiz app rettet mod jagttegnselever samt en skærmpræsentation (powerpoint) til anvendelse af jagttegnslæreren i undervisningen. Jagttegnsudbyderen ønsker at bruge dette materiale i sin undervisning.

Jagttegnsudbyderen ansøger partnerprogrammet for at få adgang til materiale, til rabatordninger og salgsprovision. Jagttegnsudbyderen underviser jagttegnselever i jagttegn og er enten selv eller har undervisere ansat, som er uddannede og certificerede jagttegnslærere.

Med denne aftale opnår jagttegnsudbyderen en begrænset, ikke-eksklusiv ret til i aftalens løbetid at anvende IFJ’s materiale i sin undervisning med følgende muligheder og begrænsninger.

Jagttegnsudbyderen og IFJ forpligter sig til loyalt at samarbejde om, at materialet løbende holdes opdateret. I det omfang jagtudbyderen bliver opmærksom på eventuelle fejl i materialet eller har forbedringsforslag, skal jagtudbyderen uden unødig forsinkelse orientere IFJ herom. Jagtudbyderen må ikke selv foretage ændringer i materialet uden forudgående samtykke fra IFJ. Parterne er forpligtet til at samarbejde om at løse eventuelle fejl og/eller opdateringer, der kan forbedre materialet så jagttegnsløsere får så god en undervisning som muligt.

Jagttegnsudbyderen er forpligtet til på sin hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale skrive, at jagttegnsudbyderen underviser efter Institut for Jagt grundbogen og vil til sine elever sende et link eller rabatkode, suppleret af IFJ, hvor elever tilbydes en rabat på bøger, hvis der anvendes en jagttegnsudbyder rabatkode. Denne kode er unik for jagttegnsudbyderen.

Jagttegnsudbyderen vil få en kommission af bogens pris ex moms og ex rabat alt efter antallet af bøger, som sælges på jagttegnsudbyderens rabatkode flere bøger per kalenderhalvår, dvs. hhv. fra 1. januar til og med 30. juni samt fra 1. juli til og med 31. december. Kommissionen beregnes af bogens faktiske salgspris ex moms, dvs. efter at en eventuel elevrabat er trukket fra. Der udbetales ikke kommission på bestillinger, der efterfølgende returneres som følge af køberens udnyttelse af lovbestemt fortrydelsesret eller af anden årsag.

IFJ giver jagttegnsudbyderen adgang til en loginside med overblik over det samlede salg på jagttegnsudbyderens rabatkode og udbetalinger til dato. IFJ udbetaler kommission til jagttegnsudbyderen hver 1. februar og 1. august, for salg registreret de forgangne 6 måneder. Det sker via afregningsbilag og til en af jagttegnsudbyderen opgivet bankkonto.

Jagttegnsudbyderen må bruge fotos i sin undervisning under behørig copyright reference til IFJ.

Ved aftalens ophør er jagttegnudbyderen forpligtet til at ophøre med at undervise efter IFJ’s materiale, og skal fjerne alle henvisninger til IFJ på jagtudbyderens hjemmeside, sociale medier ovs. Jagttegnudbyderen skal tilbagelevere materialet senest 10 hverdage efter aftalens ophør. Dette gælder dog ikke bøger, som er købt af jagttegnudbyderen. IFJ er berettiget til at tilbageholde udbetaling af kommission, indtil materialet er tilbageleveret. Hvis aftalen ophører pr. udgangen af en anden dato end 31. juni eller 31. december, afgøres det på baggrund af jagtudbyderens forholdsmæssige salg i perioden, om jagtudbyderen har ret til kommission og med hvilken sats. Kommissionen i forbindelse med aftalens ophør udbetales senest 1 måned efter aftalens ophør.

Jagttegnudbyderen må ikke anvende materialet på en måde som er uforenelig med IFJ’s ophavsret til materialet.

Såfremt IFJ’s rettigheder til materialet misbruges, fx ved ulovlig kopiering, eller jagttegnsudbyderen på nogen måde optræder illoyalt omkring samarbejdet kan IFJ opsige denne aftale til enhver tid og til umiddelbart ophør.